O-P

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Odontella  aurita
Odontella  sinensis (in vivo)
Oestrupia amoena (Martinique)
Oestrupia ergadensis
Oestrupia musca
Oestrupia powellii (Marie-Galante)
Oestrupia powellii (Martinique)
Omphalopsis australis
Omphalopsis sp.
Opephora gunther-grassii
Opephora marina
Opephora minuta
Opephora mutabilis (Saumâtre)
Opephora mutabilis (Sardaigne)
Opephora mutabilis (Crète)
Opephora pacifica (Médiolittoral)
Opephora pacifica (Marie-Galante)
Opephora schwartzii (Marie-Galante)
Opephora sp. cf. schwartzii (Dalmatie)
Paralia sulcata (Bretagne)
Paralia sulcata (Médiolit.)
Parlibellus berkeleyi (Médiolittoral)
Parlibellus crucicula (Médiolittoral)
Parlibellus delognei (Médiolittoral)
Parlibellus delognei (Seine)
Parlibellus delognei (Sardaigne)
Parlibellus delognei (in vivo)
Parlibellus perytii
Parlibellus plicatus 
Parlibellus sp. cf. delognei
Parlibellus protracta
Parlibellus protractoides
Perissonoë cruciata (Bretagne)
Perissonoë cruciata (Marie-Galante)
Perissonoë cruciata (Guadeloupe)
Perissonoë cruciata (Martinique)
Petrodictyon gemma (Saumatre)
Petrodictyon gemma (Guérande)
Petrodictyon gemma (Martinique)
Petrodictyon gemma (in vivo)
Petroneis granulata (Martinique)
Petroneis granulata (Guadeloupe)
Petroneis humerosa (Bretagne)
Petroneis humerosa (Minorque)
Petroneis humerosa (Saumâtre)
Petroneis maculosa (Gréce)
Petroneis maculosa (Corfou)
Petroneis maculosa (Dalmatie)
Petroneis maculosa (Minorque)
Petroneis marina (Saumatre)
Petroneis marina (Guérande)
Petroneis monilifera (Infralittoral)
Petroneis monilifera (Médiolittoral)
Petroneis plagiostoma (Marie-Galante)
Petroneis plagiostoma (Guadeloupe)
Petroneis sp. cf. maculosa
Pinnuavis elegans
Pinnuavis elegans (in vivo)
Pinnularia acrosphaeria
Pinnularia brebissonii var. diminuta
Pinnularia divergens
Pinnularia lundii var. baltica
Pinnularia quadratarea (Le Havre)
Pinnularia quadratarea (Médiolittoral)
Pinnularia rectangulata (Bretagne)
Pinnularia rectangulata (Marie-Galante)
Pinnularia rectangulata (Crète)
Pinnularia rectangulata (Gréce)
Pinnularia rectangulata (Minorque)
Pinnularia rectangulata (Martinique)
Pinnularia trevelyana (Martinique)
Pinnularia trevelyana (in vivo)
Pinnularia sp. (Marie-Galante)
Pinnularia sp. (Gréce)
Pinnularia subcapitata var. hilseana
Pinnularia viridis
Pinnularia yarrensis
Plagiodiscus martensianus
Plagiodiscus nervatus
Plagiogramma pulchellum, var. pygmaeum (Marie-Galante)
Plagiogramma pulchellum, var. pygmaeum (Guadeloupe)
Plagiogramma rhombicum
Plagiogramma staurophorum
Plagiotropis gibberula (Saumatre)
Plagiotropis gibberula (Martinique)
Plagiotropis lepidoptera (Basse-Terre)
Plagiotropis lepidoptera (Bretagne)
Plagiotropis lepidoptera (Sardaigne)
Plagiotropis lepidoptera (Martinique)
Plagiotropis lepidoptera (Dalmatie)
Plagiotropis lepidoptera (Crète)
Plagiotropis lepidoptera (Corfou)
Plagiotropis lepidoptera var. delicatula (Dalmatie)
Plagiotropis lepidoptera var. delicatula (Gréce)
Plagiotropis lepidoptera var. delicatula (Minorque)
Plagiotropis lepidoptera var. mediterrenea (Minorque)

Plagiotropis lepidoptera var. minor (Dalmatie)
Plagiotropis pusilla (Minorque)
Plagiotropis pusilla (Crète)
Plagiotropis neovitrea (Bretagne)
Planothidium campechianum (Bretagne)
Planothidium campechianum (Saumatre)
Planothidium campechianum (Crète)
Planothidium delicatulum (Saumatre)
Planothidium delicatulum (Marie-Galante)
Planothidium delicatulum (Guadeloupe)
Planothidium delicatulum (Dalmatie)
Planothidium heidenii
Planothidium lanceolatum
Planothidium lanceolatum var. elliptica
Planothidium lilljeborgei (Bretagne)
Planothidium lilljeborgei (Sardaigne)
Planothidium lilljeborgei (Corfou)
Planothidium quarnerensis
Planothidium sp. aff. engelbrechtii
Planothidium sp.
Pleurosigma affine (Corfou)
Pleurosigma angulatum (Bretagne)
Pleurosigma angulatum (Dalmatie)
Pleurosigma angulatum (in vivo)
Pleurosigma cuspidatum (Bretagne)
Pleurosigma cuspidatum ? (Martinique)
Pleurosigma delicatulum (Bretagne)
Pleurosigma delicatulum (Martinique)
Pleurosigma delicatulum (Dalmatie)
Pleurosigma delicatulum (Corfou)
Pleurosigma delicatulum ? (Minorque)
Pleurosigma elongatum (Saumatre)
Pleurosigma elongatum (Corfou)
Pleurosigma estuarii (Bretagne)
Pleurosigma estuarii (Gréce)
Pleurosigma estuarii (in vivo)
Pleurosigma falcatum (in vivo)
Pleurosigma formosum (Gréce)
Pleurosigma formosum (Corfou)
Pleurosigma formosum (in vivo)
Pleurosigma ibericum ? (Guadeloupe)
Pleurosigma ibericum ? (Minorque)
Pleurosigma intermedium (Bretagne)
Pleurosigma intermedium (Guérande)
Pleurosigma intermedium (Guadeloupe)
Pleurosigma longum var. inflata (Bretagne)
Pleurosigma longum var. lanceolata (Minorque)
Pleurosigma macilentum (Dalmatie)
Pleurosigma marinum (Bretagne)
Pleurosigma marinum (Martinique)
Pleurosigma marinum (MEB)
Pleurosigma minutum (Crète)
Pleurosigma naviculaceum
Pleurosigma nicobaricum (Bretagne)
Pleurosigma nicobaricum (Guadeloupe)
Pleurosigma nicobaricum (Marie-Galante)
Pleurosigma nicobaricum (Martinique)
Pleurosigma nicobaricum (Dalmatie)
Pleurosigma obscurum (Corfou)
Pleurosigma salinarum
Pleurosigma sp. (Bretagne)
Pleurosigma sp. (Martinique)
Pleurosigma sp. (Gréce)
Pleurosigma sp. cf. ibericum
Pleurosigma speciosum (Corfou)
Pleurosigma strigosum (Médiolittoral)
Pleurosigma strigosum (Dalmatie)
Pleurosigma strigosum (Corfou)
Pleurosigma strigosum (Minorque)
Pleurosira laevis
Podosira stelligera
Podocystis americana (Martinique)  
Podocystis americana (Corfou)
Podocystis americana (Minorque)
Podocystis spathulata
Proboscia alata, var. indica (in vivo)

Progonoia amoena (Bretagne)
Progonoia amoena (Martinique)
Progonoia amoena (Guadeloupe)
Progonoia musca (Infralittoral)
Progonoia musca (Médiolittoral)
Proschkinia complanata
Protokeelia cholnokyana
Psammodiscus nitidus (Bretagne)
Psammodiscus nitidus (Martinique)
Psammodiscus nitidus (Guadeloupe)
Psammodiscus nitidus (Minorque)
Psammodiscus nitidus (MEB)
Psammodyction panduriforme (Bretagne)
Psammodyction panduriforme (Martinique)
Psammodyction panduriforme (Dalmatie)
Psammodyction panduriforme (Crète)
Psammodyction panduriforme (Gréce)
Psammodyction panduriforme (Minorque)
Psammodyction panduriforme var. continua (Bretagne)
Psammodyction panduriforme var. continua (Médiolittoral)
Psammodyction panduriforme var. continua (Basse-Terre)
Psammodyction panduriforme var. continua (Dalmatie)
Psammodyction panduriforme var. continua (Sardaigne)
Psammodyction panduriforme var. continua (Crète)
Psammodyction panduriforme var. continua (Corfou)
Psammodyction panduriforme var. continua (Minorque)
Pseudostaurosira perminuta


Retour liste
Retour page d'accueil